Strips

 

“Humanity” (2015)

Oreste Filippi - Humanity (2015)

(“Humanity”,  © Oreste Filippi 2015)